Publication of an article on malaria risk zoning

در این مقاله که به بررسی مناطق دارای خطر انتقال مالاریا در شهرستان بشاگرد می پردازد با استفاده از فاکتورهای اقلیمی، توسعه اي،‌ كنترل مالاريا و سوابق موجود در زمينه انتقال مالاريا در سطح شهرستان بشاگرد، پهنه بندي مخاطره و خطر انتقال مالاريا در سطح اين شهرستان انجام شده است. اين مقاله در مجله Acta Tropica توسط اينجانب و همكاران به چاپ رسيده است و براي دريافت متن كامل آن مي توانيد با اينجانب مكاتبه فرماييد.