Enabling the use of GIS in management decisions in the health sector

محمد زارع، پروين شمس زاده، عباس نجاري
مجله پژوهشي حكيم، 1385؛ دوره 9، بهار، شماره 1: صفحات 63-58
كلمات كليدي: سيستم اطلاعات جغرافيايي، بهداشت، شيوع، بيماري، نظام سلامت

چكيده:
مقدمه: اطلاع‌رساني و ت‍أثير عمده آن در تقويت و تحكيم فرآيند تصميم‌گيري مديريتي منجر به بالاترين كارايي يك سيستم مي‌گردد. بنابراين چنانچه اطلاعات با سرعت لازم و به‌نحو شايسته‌اي در اختيار مديران قرار گيرد، آنان را در تصميم‌گيري‌هاي صحيح و مناسب ياري مي‌دهد. عدم حصول اين شرايط، مشكلات جبران‌ناپذيري به‌خصوص در بخش بهداشت و درمان بوجود مي‌آورد. سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) اين امكان را بوجود مي‌آورد كه اطلاعات موردنياز سريع‌تر، دقيق‌تر، به هنگام و با امكانات بيشتر به دست كاربران برسد تا از آن در برنامه‌‌ريزي‌ها استفاده نمايند. هدف از اجراي اين پروژه، ايجاد سيستم GIS در بخش بهداشت و درمان و نشان دادن مزاياي آن نسبت به سيستم‌هاي ديگر اطلاعاتي از جمله سيستم اطلاعات مديريت (MIS) در عمل و تأييد و تعيين خصوصيات كاربردي برتر آن بوده است.
روش‌كار: پس از بررسي‌هاي لازم و تشكيل جلسات كارشناسي، سه شهرستان (فارسان از استان چهار‌محال و بختياري، دشتي از استان بوشهر و بم از استان كرمان) كه داراي تنوع اقليمي و بيماري‌هاي مرتبط با محيط مي‌باشند، براي اجراي پروژه انتخاب شدند. در ابتدا اطلاعات توصيفي جمع‌آوري و با انتخاب و اصلاح نقشه‌هاي پايه، لايه‌هاي اطلاعات مورد نياز بر روي اطلاعات مكاني منطبق گرديدند.
نتايج: در اجراي اين پروژه بر مبناي اطلاعات توصيفي شبكه بهداشت و درمان و نياز‌سنجي، مدل داده طراحي و در قالب يك بانك اطلاعات جغرافيايي (مكاني) پياده‌سازي شد. به‌طور مثال تسهيلات بهداشتي و درماني به همراه اطلاعات توصيفي آنها بر روي نقشه جغرافيايي شهرستان و در مكان‌هاي مربوطه تعيين و مشخص گرديد. به‌طوري‌كه لايه‌هاي اطلاعاتي مختلف مراكز بهداشتي به‌صورت ديناميك و همزمان قابل رؤيت است. همچنين مي‌توان موارد بروز بيماري‌هاي مهم و در حال مراقبت نظير سل، مالاريا، تالاسمي، وبا و غيره را در مكان‌هاي وقوع و روي نقشه معين و نسبت به پيشگيري و كنترل آنها با اطلاعات جامع و سريع‌تر اقدام نمود.
نتيجه‌گيري: سيستم در نهايت پاسخگوي بسياري از نيازهاي اطلاعاتي نظام سلامت است و امكان توسعه و بهبود آن از بسياري لحاظ وجود دارد.


Providing the opportunity to use GIS in decision-making in the health sector management
Zare M, Shams Zadeh PT, Najjari A
Hakim Research Journal 2006;9(1): 63-58
Keywords: Geographical information system, Health, Prevalence, Disease, Health system


Abstract:
Introduction: Information and its major effect on strengthening the process of management decision-making cause the maximum efficiency in a system. Thus, if information is made available to managers with required speed and in a proper way, it will help them to make correct and proper decisions. Unavailability of such conditions will cause irretrievable problems, especially in the health sector. Geographical Information System (GIS) makes required information available for users more rapidly, accurately and up-to-date in order to make decision. The objective of applying GIS in health management is to show its advantages practically compared to other information systems e.g. MIS.
Methods: After necessary studies and organizing experts' meetings, three districts (Farsan from Chaharmahal Bakhtiari province, Dashti from Boushehr province and Bam from Kerman province) were chosen where on the basis of their ecological variety and environmental related diseases. First descriptive information was collected then the required information layers were adjusted on spatial information by selecting and modifying the base maps.
Results: The data model of this project was designed in the form of geographical databank on the basis of descriptive information of health network and need assessment. For example, the health and medical facilities with their descriptive information were specified on the district geographical map in a way that different information layers of health centers are visible dynamically and simultaneously. The incidence of important diseases such as tuberculosis, malaria, cholera, etc. can be also determined on the map so proper and prompt action can be taken for their prevention and surveillance.
Conclusion: The system was accountable to information needs of health system and there is the possibility of its development and improvement from many aspects.


فراهم سازي امكان استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در تصميم گيري هاي مديريتي در بخش بهداشت و در

محمد زارع، پروين شمس زاده، عباس نجاري
مجله پژوهشي حكيم، 1385؛ دوره 9، بهار، شماره 1: صفحات 63-58
كلمات كليدي: سيستم اطلاعات جغرافيايي، بهداشت، شيوع، بيماري، نظام سلامت

چكيده:
مقدمه: اطلاع‌رساني و ت‍أثير عمده آن در تقويت و تحكيم فرآيند تصميم‌گيري مديريتي منجر به بالاترين كارايي يك سيستم مي‌گردد. بنابراين چنانچه اطلاعات با سرعت لازم و به‌نحو شايسته‌اي در اختيار مديران قرار گيرد، آنان را در تصميم‌گيري‌هاي صحيح و مناسب ياري مي‌دهد. عدم حصول اين شرايط، مشكلات جبران‌ناپذيري به‌خصوص در بخش بهداشت و درمان بوجود مي‌آورد. سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) اين امكان را بوجود مي‌آورد كه اطلاعات موردنياز سريع‌تر، دقيق‌تر، به هنگام و با امكانات بيشتر به دست كاربران برسد تا از آن در برنامه‌‌ريزي‌ها استفاده نمايند. هدف از اجراي اين پروژه، ايجاد سيستم GIS در بخش بهداشت و درمان و نشان دادن مزاياي آن نسبت به سيستم‌هاي ديگر اطلاعاتي از جمله سيستم اطلاعات مديريت (MIS) در عمل و تأييد و تعيين خصوصيات كاربردي برتر آن بوده است.
روش‌كار: پس از بررسي‌هاي لازم و تشكيل جلسات كارشناسي، سه شهرستان (فارسان از استان چهار‌محال و بختياري، دشتي از استان بوشهر و بم از استان كرمان) كه داراي تنوع اقليمي و بيماري‌هاي مرتبط با محيط مي‌باشند، براي اجراي پروژه انتخاب شدند. در ابتدا اطلاعات توصيفي جمع‌آوري و با انتخاب و اصلاح نقشه‌هاي پايه، لايه‌هاي اطلاعات مورد نياز بر روي اطلاعات مكاني منطبق گرديدند.
نتايج: در اجراي اين پروژه بر مبناي اطلاعات توصيفي شبكه بهداشت و درمان و نياز‌سنجي، مدل داده طراحي و در قالب يك بانك اطلاعات جغرافيايي (مكاني) پياده‌سازي شد. به‌طور مثال تسهيلات بهداشتي و درماني به همراه اطلاعات توصيفي آنها بر روي نقشه جغرافيايي شهرستان و در مكان‌هاي مربوطه تعيين و مشخص گرديد. به‌طوري‌كه لايه‌هاي اطلاعاتي مختلف مراكز بهداشتي به‌صورت ديناميك و همزمان قابل رؤيت است. همچنين مي‌توان موارد بروز بيماري‌هاي مهم و در حال مراقبت نظير سل، مالاريا، تالاسمي، وبا و غيره را در مكان‌هاي وقوع و روي نقشه معين و نسبت به پيشگيري و كنترل آنها با اطلاعات جامع و سريع‌تر اقدام نمود.
نتيجه‌گيري: سيستم در نهايت پاسخگوي بسياري از نيازهاي اطلاعاتي نظام سلامت است و امكان توسعه و بهبود آن از بسياري لحاظ وجود دارد.


Providing the opportunity to use GIS in decision-making in the health sector management
Zare M, Shams Zadeh PT, Najjari A
Hakim Research Journal 2006;9(1): 63-58
Keywords: Geographical information system, Health, Prevalence, Disease, Health system


Abstract:
Introduction: Information and its major effect on strengthening the process of management decision-making cause the maximum efficiency in a system. Thus, if information is made available to managers with required speed and in a proper way, it will help them to make correct and proper decisions. Unavailability of such conditions will cause irretrievable problems, especially in the health sector. Geographical Information System (GIS) makes required information available for users more rapidly, accurately and up-to-date in order to make decision. The objective of applying GIS in health management is to show its advantages practically compared to other information systems e.g. MIS.
Methods: After necessary studies and organizing experts' meetings, three districts (Farsan from Chaharmahal Bakhtiari province, Dashti from Boushehr province and Bam from Kerman province) were chosen where on the basis of their ecological variety and environmental related diseases. First descriptive information was collected then the required information layers were adjusted on spatial information by selecting and modifying the base maps.
Results: The data model of this project was designed in the form of geographical databank on the basis of descriptive information of health network and need assessment. For example, the health and medical facilities with their descriptive information were specified on the district geographical map in a way that different information layers of health centers are visible dynamically and simultaneously. The incidence of important diseases such as tuberculosis, malaria, cholera, etc. can be also determined on the map so proper and prompt action can be taken for their prevention and surveillance.
Conclusion: The system was accountable to information needs of health system and there is the possibility of its development and improvement from many aspects.