همانطور كه از اسم رشته حشره شناسي بر مي آيد، با موجودات زنده و پر از رمز و رازي در ارتباطيم كه در طبيعت زندگي مي كنند. رشته حشره شناسي پزشكي نيز با موجودات زنده اي در ارتباط است كه خودشان يا ترشحات و سموم و مايعات بدنشان براي انسان ها دردسر ساز هستند و يا از طريق انتقال بيماريها مشكلاتي براي بشر ايجاد مي كنند.

بنابراين براي مطالعه بر روي اين موجودات بايد از حصار آزمايشگاه و اداره خارج شد. متاسفانه امروزه خيلي از دانشجويان علاقمند به انجام كارهاي كم درد سر در آزمايشگاهها هستند و اين امر آينده و كاربرد رشته حشره شناسي پزشكي را به خطر انداخته است. بياييم اگر قرار است مطالعه آزمايشگاهي انجام دهيم، از فيلد شروع كنيم و پس از دست و پنجه نرم كردن با مشكلات كار در طبيعت، مطالعات آزمايشگاهي را هم تجربه كنيم. در اين راستا درس كارآموزي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد از اهميت بسياري برخوردار است و بايد بسيار دقيق و منظم اجرا شود.