Along with autism

کتاب همراه با اتیسم از تشخیص تا درمان منتشر شد. این کتاب توسط خانم هما ناصح آسیب شناس گفتار و زبان با استفاده از جدیدترین منابع خارجی موجود به رشته تحریر در آمده است.
چه ربطی داشت به حشره شناسی؟؟
خوب بخوانید ببینید ربط داره یا نه.