مقالاتي كه در مورد آنوفل هاي ايران منتشر شده اند در سال ۲۰۰۵ توسط آقاي دكتر صداقت بوده كه ۲۴ آنوفل را براي ايران معرفي كرده اند. مقاله منتشر شده توسط آقاي دكتر آذري حميديان در سال ۲۰۰۷ نيز اين ليست را به ۲۸ گونه شامل سيبلينگ ها افزايش داده است. بعد از انتشار اين مقالات آقاي دكتر عشاقي آنوفل سوپرپكتوس را شامل دو فرم مرفولوژيك و ۳ ژنوتايپ معرفي كرده اند و اعتقاد داشته اند كه اين گونه را مي توان به دو گونه تقسيم كرد. البته آقاي دكتر نداف كه آنوفل فلووياتيليس را شامل دو گونه T و V در سال 1998 معرفي كرده بودند مقاله اي در سال 2003 منتشر كرده اند و فقط گونه T را تاييد كرده اند. اخيرا آقاي دكتر دين پرست هم مقاله اي در مورد آنوفل هيركانوس گروپ منتشر كرده اند و آن را شامل يك عضو جديد دانسته اند.

اعتقاد بنده براي معرفي گونه هاي جديد كه در سالهاي اخير با توجه به مطالعات ملكولي به فهرست آنوفل هاي ايران اضافه شده اند،‌ انجام مطالعات تكميلي و پرورش آزمايشگاهي اين گونه ها و گرفتن نتاج بارور از آنهاست تا بتوان گونه جديد را تاييد كرد. با وجود اين طبق مطالعات ذكر شده در حال حاضر 31 گونه آنوفل (شامل سيبلينگ ها) در ايران داريم.