taxonomy-mosquito-iran

برگزاری کارگاه تاکسونومی پشه‌های خانواده کولیسیده با تاکید بر پشه های ایران
اولین کارگاه کشوری تاکسونومی پشه‌های خانواده کولیسیده با تاکید بر پشه‌های ایران به مدت دو روز از ۲۸ لغایت ۲۹ مهر ماه سال جاري در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار گردید. در این کارگاه که متخصصین حشره شناسی پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، کرمان، اهواز، رفسنجان و بم حضور داشتند، آقای دکتر شهیاد آذری حمیدیان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان و متخصص کولیسیده ها به آموزش کلید تشخیص کولیسیده های ایران که توسط ایشان و دکتر هاربک تهیه شده است، پرداختند.

برگزاری کارگاه تاکسونومی پشه ها

برگزاری کارگاه تاکسونومی پشه ها

برگزاری کارگاه تاکسونومی پشه ها

برگزاری کارگاه تاکسونومی پشه ها

برگزاری کارگاه تاکسونومی پشه ها