زیر مجموعه ها

عنوان نویسنده کلیک ها
منابع آزمون دکتری تخصصی حشره شناسی پزشکی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 63
مقالاتی در مورد فون عقرب های ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 60
معرفی وبسایت نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 61
معرفی پیشگامان علم حشره شناسی پزشکی در ایران نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 59
مشخصات پایان نامه های گروه حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با مالاریا نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 62
مدل های نمونه گیری و الگوهای خونخواری در پشه ها نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 63
مالاریا و قهرمانهای ورزشی نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 62
ليشمانيوز جلدي در شهر اردستان نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 62
کلید شناسایی پشه خاکی های زیر جنس روندانومیا نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 60
کلید تشخیص پشه های ایران (خانواده کولیسیده) نوشته شده توسط دکتر احمد علی حنفی بجد کلیک ها: 60